Ogłoszenie

­

33970463 20191126 TBPRP
HUTMAR S.A.
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest:
2/15 udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu
działki nr 32/67 karta mapy 1, obręb 431 – Dźbów
o powierzchni 3696 m2 dla której Sąd Rejonowy
w Częstochowie prowadzi KW CZ1C/00177187/7
Cena wywoławcza wynosi 25 360,00 zł + VAT (23%),
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez
Spółkę rozpocznie się 12.12.2019 r. o godz. 10.00
w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67,
w pomieszczeniach Zarządu.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu
terminu i miejsca, co może nastąpić od dnia opublikowania
niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia
wadium. Spółka poucza o treści § 23 ust 4 pkt 4.3.3 oraz pkt 4.3.9
Statutu Spółki.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, wysokość postąpienia
dla składnika majątkowego przeznaczonego do sprzedaży wynosi
300 zł. Netto. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto
(z podatkiem VAT) należy wpłacić na rachunek Spółki 42 1050 1142
1000 0090 3038 8178 prowadzony w ING Bank Śląski w terminie
do dnia 11.12.2019 r. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania
wpłaty na rachunku bankowym Spółki.
Oferty wraz z wymaganymi Regulaminem Przetargu dokumentami
muszą zostać złożone w oryginale, lub z notarialnym poświadczeniem
za zgodność z oryginałem w terminie do dnia 11.12.2019 r.
godz.14.00 w sekretariacie Spółki w Częstochowie ul. Wilgowa 67.
Oferty wiążą od dnia ich złożenia, do dnia zakończenia przetargu
lub złożenia oświadczenia o ich cofnięciu. W przypadku wysłania
oferty pocztą, datą i godziną jej złożenia jest data i godzina wpływu
korespondencji do sekretariatu HUTMAR S.A.
Z Regulaminem Przetargu można za poznać się w dniach od
poniedziałku do piątku, w godzinach. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki
w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 w pomieszczeniu Sekretariatu lub na
stronie internetowej BIP Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl.
Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 34 365-98-60.
Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem Przetargu 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:Cezary Osinski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.11.2019 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.11.2019 13:56 Dodano załącznik "Regulamin" (Cezary Osinski)
26.11.2019 13:39 Utworzenie dokumentu. (Cezary Osinski)