Ogłoszenie

­


HUTMAR S.A.
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest:
Naczepa ciężarowa FLIEGL SDS typu standard, rok produkcji 2015, szt.1,
nr VIN WFDFLT33902017672, nr rej. SC 1742T stopień zużycia 55%,
Cena wywoławcza wynosi 34.000,00 zł + VAT (23%),
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę
rozpocznie się 28.11.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie,
ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniach Zarządu.
Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 23 ust. 4 pkt 4.3.4 oraz 4.3.8
Statutu Spółki HUTMAR S.A., warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie
w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (z podatkiem VAT) należy
wpłacić na rachunek Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 prowadzony
w ING Bank Śląski w terminie do dnia 27.11.2019. Za datę wpłaty uważa się datę
zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki. Poucza się, iż wadium
przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte,
zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na
poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki jeśli oferent, którego
oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wysokość postąpienia dla
składnika majątkowego przeznaczonego do sprzedaży wynosi 500 zł. netto.
Poucza się, iż nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego
przetarg, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone
wadium.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia,
iż zapoznał się ze stanem formalno-prawnym oraz technicznym przedmiotu
przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Przedmiot przetargu można oglądać
po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia opublikowania
niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.
Z Regulaminem Przetargu można za poznać się w dniach od poniedziałku do
piątku, w godzinach. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa
67 w pomieszczeniu Sekretariatu lub na stronie internetowej BIP Spółki pod
adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne udzielane są pod nr
tel. 34 365-98-60.
W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu,
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem
przetargu,
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a)-c),
e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności prowadzącego przetarg.
HUTMAR S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie
i na każdym jego etapie bez podania przyczyn a także zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny.
Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
Przetargu i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:Cezary Osinski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2019 11:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2019 13:11 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
12.11.2019 13:10 Dodano załącznik "Regulamin sprzedaży naczepy SC1742T.pdf" (Cezary Osinski)
12.11.2019 11:16 Utworzenie dokumentu. (Cezary Osinski)