Zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu

­

RADA NADZORCZA

HUTMAR S.A.

Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE,

UL. WILGOWA 67, 42-271 CZĘSTOCHOWA

zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego 
na stanowiska Prezesa Zarządu 
HUTMAR S.A. z siedzibą w Częstochowie

 

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

·         wykształcenie wyższe, lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 
w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

·         doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek minimum 3 lata,

·         staż pracy minimum 5 lat,

·         korzystać z pełni praw publicznych,

·         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

·         wymogi dla kandydatów na członków organów zarządzających określone w art. 22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

·         życiorys (curriculum vitae),

·         dane kontaktowe, w tym numer  telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), korespondencyjny adres pocztowy,

·         oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

·         oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,

·         oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe,

·         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·         oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

·         oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592, z późn. zm.),

·         podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

·         podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli kandydat przekazuje dane obejmujące szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 15.07.2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zarządu Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, 42-271 Częstochowa – pokój nr 1.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „ Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki HUTMAR S.A.”.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 20.07.2019r. (sobota) od godz. 11.00. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.


W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiającej zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

Rozmowy przeprowadzane będą w siedzibie Spółki pod adresem 42-271 Częstochowa, ul. Wilgowa 67,

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

·         wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

·         znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

·         znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

·         znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

·         znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

·         znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

·         doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

Rada Nadzorcza ustala zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, na który składają się:

·         zakres działalności Spółki oraz wiedza o sektorze, w którym działa Spółka,

·         znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników – Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.),

·         znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

·         znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn. zm.),

·         znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – Ustawa o  ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne  (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 z późn. zm.),

·         znajomość zasad nadzoru właścicielskiego – Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa z września 2017 roku.

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o Spółce można uzyskać osobiście w pokoju nr 1 Spółki w dniach 02-14.07.2019r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rada Nadzorcza w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Załącznik nr 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest HUTMAR S.A., z siedzibą w Częstochowie przy Wilgowej 67.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa  1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest Państwa dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, oraz artykułu 368 § 5 & art 3681 par 1 oraz 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1.             prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.             prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.             prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.             prawo do usunięcia danych osobowych;

5.             prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w tym  art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, art 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz artykułu 368 par 5 & art 3681 par 1 oraz 2 Kodeksu Spółek Handlowych) jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

.......................................................

 Data / Podpis kandydata

—————————————————————————————————————

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

.......................................................


Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu
Podmiot udostępniający informację:HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:Cezary Osinski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2019 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.07.2019 09:44 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
05.07.2019 09:42 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
05.07.2019 09:41 Dodano załącznik "Zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu " (Cezary Osinski)
05.07.2019 09:41 Usunięto załącznik Zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu (Cezary Osinski)
01.07.2019 12:45 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
01.07.2019 12:42 Utworzenie dokumentu. (Cezary Osinski)