HUTMAR S.A.
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest:
– prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego przy ulicy Krzywej 3 w Polkowicach,
składającego się z działek o łącznej powierzchni 44 797 m2 (działek nr 257/25, 257/35,
257/36, 257/37, 257/38, 257/19, 257/39, 257/40, 257/34, 257/23, 257/17 karta
mapy 15, obręb 1, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi KW
nr LE1U/00077250/1, LE1U/00072538/9, LE1U/00022816/7) wraz z własnością
posadowionych na nich budynków: budynku biurowego wraz z budynkiem zajezdni – hali
warsztatowej, budynkiem portierni z dyspozytornią, budynku garaży 10 boksów, budynku
garażowej stacji paliw z wiatą oraz blaszanych wiat magazynowych, częściowo zabudowanej
utwardzeniem betonowym, ogrodzeniem, instalacjami.
Cena wywoławcza wynosi 6.190.000,00 zł + VAT (23%).
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się
6.11.2018 o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67,
w pomieszczeniach Zarządu.
Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (z podatkiem VAT) należy wpłacić na
rachunek Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 prowadzony w ING Bank Śląski S.A.
w terminie do dnia 5.11.2018. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na
rachunku bankowym Spółki. Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia wadium
przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium
złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na
rzecz Spółki, jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Spółka
po zakończeniu przetargu zawiadamia osobę, która wygrała przetarg, o terminie zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.
Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia, tj. kwota nie
znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium. Poucza
się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów nabywca, który w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w przeddzień podpisania
aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia, iż zapoznał
się ze stanem formalno-prawnym oraz technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń. Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną
po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia opublikowania niniejszego
ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu
można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-14 w siedzibie
Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniu Sekretariatu lub na stronie
internetowej BIP Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne
udzielane są pod nr. tel. 34 365-98-60. HUTMAR S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania
przetargu w każdym czasie i na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przetargu
i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.10.2018 12:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.10.2018 12:53

Rejestr zmian dokumentu