HUT MAR S.A. z sie dzi bą w Czę sto cho wie, ul. Wil go wa 67
OGŁA SZA PU BLICZ NY PRZE TARG USTNY
na sprze daż składników aktywów trwa łych
Przedmio tem prze tar gu jest:
• Na cze pa cię ża ro wa KO GEL, rok pro duk cji 2012, nr VIN WK0S0002400155167, nr rej.
DPL2P45 stopień zu życia 45%
Ce na wy wo ław cza wy no si 38 000,00 zł + VAT (23%)
Prze targ ustny w ra mach pu blicz nej li cy ta cji pro wa dzo ny przez Spół kę roz pocz nie się
09.10.2018 o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstocho wie, ul. Wilgo wa 67, w pomieszcze
niach Za rzą du.
Po u cza się, iż zgod nie z re gu la mi nem prze tar gu oraz § 7 ust. 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni -
strów z dnia 13 lu tego 2007 ro ku w spra wie okre ślenia sposobu i trybu or ga nizo wa nia prze -
tar gu na sprze daż skład ni ków ak ty wów trwa łych przez spół kę po wsta łą w wy ni ku
ko mer cjaliza cji, wa runkiem uczestnictwa w przetar gu jest uisz czenie w formie pieniężnej
wa dium w wy so ko ści 10% ce ny wy wo ław czej.
Wa dium w wy so ko ści 10% ce ny wy wo ław czej brut to (z po dat kiem VAT) na le ży wpła cić na
ra chunek Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 pro wa dzony w ING Bank Śląski w termi
nie do dnia 08.10.2018. Za da tę wpła ty uważa się da tę za księgo wa nia wpła ty na ra chunku
ban ko wym Spół ki. Po u cza się, iż zgod nie z § 8 po wo ła ne go Roz po rzą dze nia, wa dium
prze pada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników prze tar gu nie za ofe ruje ceny wywo -
ławczej. Wa dia złożone przez oferentów, których ofer ty nie zo staną przyjęte, zo staną zwróco
ne, a wa dium zło żo ne przez na byw cę zo sta nie za ra cho wa ne na po czet ce ny na by cia.
Wa dium prze pa da na rzecz Spół ki, je śli ofe rent, któ re go ofer ta zo sta nie przy ję ta, uchy li
się od za war cia umo wy.
Po u cza się, iż zgod nie z cy to wa nym Roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów, na byw ca, któ ry
w terminie wyznaczonym przez pro wa dzącego prze targ nie uiści ceny nabycia, traci pra wa
wynika jące z przybicia oraz złożone wa dium.
Wa runkiem uczestnictwa w przetar gu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia, iż za -
poznał się ze stanem formalnopraw nym oraz technicznym przedmio tu prze tar gu i nie wnosi
żad nych za strze żeń. Przed miot prze tar gu moż na oglą dać po uprzed nim uzgod nie niu
ter mi nu, co mo że na stą pić od dnia opub li ko wa nia ni niej sze go ogło sze nia do dnia po prze -
dza ją ce go dzień wnie sie nia wa dium. Z Re gu la mi nem Prze tar gu moż na za poz nać się
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstocho
wie, ul. Wilgo wa 67 w pomiesz czeniu Sekretaria tu lub na stro nie interneto wej BIP Spółki
pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje tele fo niczne udzielane są pod nr tel. 34
365 98 60.
Po stępo wa nie zo stanie prze pro wa dzone zgodnie z Roz porządzeniem Rady Ministrów z dnia
13 lu te go 2007 ro ku w spra wie okre śle nia spo so bu i try bu or ga ni zo wa nia prze tar gu na
sprze daż skład ni ków ak ty wów trwa łych przez spół kę po wsta łą w wy ni ku ko mer cja li za cji
(Dz.U. nr 27, poz. 177 z 2007 ro ku).
HUTMAR S.A. za strzega sobie pra wo do odwo łania prze tar gu w każdym cza sie i na każdym
je go eta pie bez po da nia przy czyn.
Po przez uisz czenie wa dium oferent oświadcza, że za poznał się z Regulaminem Prze tar gu
i doku ment ten ak ceptuje bez za strzeżeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.10.2018 08:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.10.2018 08:04

Rejestr zmian dokumentu