HUTMAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest: – prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego przy ulicy
Krzywej 3 w Polkowicach, składającego się z działek o łącznej powierzchni 44797m2 (działek
nr 257/25, 257/35, 257/36, 257/37, 257/38, 257/19, 257/39, 257/40, 257/34, 257/23, 257/17
karta mapy 15, obręb 1, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi KW nr
LE1U/00077250/1, LE1U/00072538/9, LE1U/00022816/7) wraz z własnością posadowionych
na nich budynków: budynku biurowego wraz z budynkiem zajezdni – hali warsztatowej,
budynkiem portierni z dyspozytornią, budynku garaży 10-ciu boksów, budynku garażowej stacji
paliw z wiatą oraz blaszanych wiat magazynowych, częściowo zabudowanej utwardzeniem
betonowym, ogrodzeniem, instalacjami.
Cena wywoławcza wynosi 9.270.300,00 zł. + VAT (23%)
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się
09.08.2018 o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67,
w pomieszczeniach Zarządu. Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu
i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę
powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie
w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (z podatkiem VAT) należy wpłacić na
rachunek Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 prowadzony w ING Bank Śląski S.A.
w terminie do dnia 08.08.2018. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym Spółki. Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada
na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia
złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium
złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na
rzecz Spółki jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Spółka
po zakończeniu przetargu zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.
Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia, tj. kwota nie
znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium. Poucza
się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w przeddzień podpisania
aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia, iż zapoznał
się ze stanem formalno-prawnym oraz technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń. Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną po
uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia
do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.
Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach
8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 w pomieszczeniu Sekretariatu lub
na stronie internetowej BIP Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne
udzielane są pod nr tel. 34 365-98-60. HUTMAR S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w każdym czasie i na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Poprzez uiszczenie wadium oferent
oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przetargu i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.07.2018 10:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.07.2018 10:06

Rejestr zmian dokumentu