HUTMAR S.A.
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest:
Ciągnik siodłowy Renault Premium 460, rok produkcji 2012, nr VIN VF624GPA000056125,
nr rej. DPL06318
Cena wywoławcza wynosi 67 000,00 zł + VAT (23%).
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się
4.04.2018 o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67,
w pomieszczeniach Zarządu.
Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (z podatkiem VAT) należy wpłacić
na rachunek Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 prowadzony w ING Bank Śląski
w terminie do dnia 3.04.2018. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty
na rachunku bankowym Spółki. Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia
wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną
zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli
się od zawarcia umowy.
Poucza się, iż zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów nabywca, który
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie uiści ceny nabycia, traci prawa
wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia,
iż zapoznał się ze stanem formalnoprawnym oraz technicznym przedmiotu przetargu i nie
wnosi żadnych zastrzeżeń. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu
terminu, co może nastąpić od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia
poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu można zapoznać
się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki
w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniu Sekretariatu lub na stronie internetowej
BIP Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne udzielane są pod
nr. tel. 34 365-98-60.
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu
na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz.U. nr 27, poz. 177, z 2007 roku).
HUTMAR S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie i na każdym
jego etapie bez podania przyczyn.
Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przetargu

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.03.2018 12:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.03.2018 12:51

Rejestr zmian dokumentu