APROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT HUTMAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 ZAWIADAMIA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem sprzedaży są: • sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 257/19 (działka przemysłowa – ogrodzona, utwardzona, uzbrojona w media), karta mapy 15, obręb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice-Miasto o powierzchni 5.083 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi KW nr LE1U/00077250/1 wraz z udziałem w wysokości 14,5% planowanej drogi wewnętrznej składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu utwardzonego nawierzchnią asfaltowo-betonową, tj. działki 257/37, karta mapy 15, obręb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 021604-4 Polkowice-Miasto, o powierzchni 4.787 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi KW nr LE1U/00022816/7. Cena wynosi 688.100,00 zł + 23% VAT Oferty: Oferty należy składać w terminie do dnia 31.03.2018 roku do godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta nabycia działki nr 257/19”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2018 roku, o godz. 10.00 w Siedzibie Spółki, w pomieszczeniu sekretariatu. Oferta powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów ze Spółką, b) aktualny wypis odpowiednio z rejestru spółek lub ewidencji działalności gospodarczej, c) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 1380), a w przeciwnym wypadku zobowiązanie cudzoziemca, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości, d) zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości, e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia, f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotowej nieruchomości i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu, g) oświadczenie, że oferent jest związany ofertą przez 180 dni od dnia wyboru oferty, h) oferowaną cenę i) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej Stwierdzenie przez prowadzącego postępowanie, że oferta nie zawiera danych, o których mowa wyżej, stanowi podstawę do jej odrzucenia. Cena: a) najwyższa cena osiągnięta w postępowaniu będzie ceną sprzedaży z zastrzeżeniem § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, b) cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy, c) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący postępowanie wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu postępowania w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji, d) wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Informacje: a) organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego unieważnienia, b) sprzedaż nieruchomości wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 1224) (wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Spółki od pon. do pt. w godzinach 8.00-14.00 lub telefonicznie: tel. 34 365 98 60).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-DZIAŁKI
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.03.2018 14:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.03.2018 14:20

Rejestr zmian dokumentu