HUTMAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż składników aktywów trwałych Przedmiotem przetargu jest: • Ciągnik siodłowy Renault Premium 460, rok produkcji 2012, nr VIN VF624GPA000058821, nr rej. DPL06317, stopień zużycia 45% Cena wywoławcza wynosi 82 500,00 zł. + VAT (23%) • Naczepa ciężarowa KOGEL typ S24, rok produkcji 2012, nr VIN WK0S0002400155167, nr rej. DPL2P45 stopień zużycia 45% Cena wywoławcza wynosi 46 000,00 zł. + VAT (23%) Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się 18.12.2017 o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniach Zarządu. Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (z podatkiem VAT) należy wpłacić na rachunek Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 prowadzony w ING Bank Śląski w terminie do dnia 15.12.2017. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki. Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Poucza się, iż zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem formalno-prawnym oraz technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 w pomieszczeniu Sekretariatu lub na stronie internetowej BIP Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 34 365-98-60. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177 z 2007 roku). HUTMAR S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie i na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przetargu i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.11.2017 10:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.11.2017 10:24

Rejestr zmian dokumentu