HUTMAR S.A.
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest:
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr
257/40, karta mapy 15, obręb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice-Miasto
o powierzchni 4.718 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi KW nr LE1U/00022816/7 wraz
z udziałem w wysokości 13,5% planowanej drogi wewnętrznej składającej się z prawa wieczystego
użytkowania gruntu utwardzonego nawierzchnią asfaltowo-betonową, tj. działki 257/37, karta mapy
15, obręb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 021604-4 Polkowice-Miasto, o powierzchni
4.787 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi KW nr LE1U/00022816/7
Łączna cena wywoławcza wynosi 639 000,00 zł. + VAT (23%)
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się 30.11.2017 o godz.
10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniach Zarządu.
Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż
składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa
w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (z podatkiem VAT) należy wpłacić na rachunek
Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 prowadzony w ING Bank Śląski S.A. w terminie do dnia
29.11.2017. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki. Poucza
się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty
nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na
poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta
uchyli się od zawarcia umowy. Spółka po zakończeniu przetargu zawiadamia osobę, która wygrała
przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się
celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia,
tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w przeddzień podpisania aktu
notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia, iż zapoznał się ze
stanem formalno-prawnym oraz technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną po uprzednim uzgodnieniu
terminu, co może nastąpić od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego
dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do
piątku, w godzinach. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 w pomieszczeniu
Sekretariatu lub na stronie internetowej BIP Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje
telefoniczne udzielane są pod nr tel. 34 365-98-60
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego
2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177 z 2007 roku).
HUTMAR S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie i na każdym jego etapie
bez podania przyczyn.
Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przetargu i dokument
ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.11.2017 13:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.11.2017 13:42

Rejestr zmian dokumentu