ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
HUT MAR S.A.
z sie dzi bą w Czę sto cho wie, ul. Wil go wa 67
ZAWIADAMIA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem sprzedaży są:
• sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka
nr 257/19, karta mapy 15, obręb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice-Miasto
o powierzchni 5.083 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi KW nr LE1U/00077250/1 wraz z udziałem
w wysokości 14,5% planowanej drogi wewnętrznej składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu
utwardzonego nawierzchnią asfaltowo-betonową, tj. działki 257/37, karta mapy 15, obręb ewidencyjny 0001,
jednostka ewidencyjna 021604-4 Polkowice-Miasto, o powierzchni 4.787 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie
prowadzi KW nr LE1U/00022816/7.
Cena wynosi 688.100,00 zł + 23% VAT
Oferty:
Oferty należy składać w terminie do dnia 20.11.2017 roku do godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie,
ul. Wilgowa 67 (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta nabycia działki nr 257/19”. Komisyjne
otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2017 roku, o godz. 10.00 w Siedzibie Spółki, w pomieszczeniu sekretariatu.
Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz
nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów ze Spółką,
b) aktualny wypis odpowiednio z rejestru spółek lub ewidencji działalności gospodarczej,
c) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1380), a w przeciwnym wypadku
zobowiązanie cudzoziemca, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania
w terminie 90 dni, pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości,
d) zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
e) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia,
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotowej nieruchomości
i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu,
g) oświadczenie, że oferent jest związany ofertą przez 180 dni od dnia wyboru oferty,
h) oferowaną cenę
i) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej Stwierdzenie przez prowadzącego postępowanie,
że oferta nie zawiera danych, o których mowa wyżej stanowi podstawę do jej odrzucenia.
Cena:
a) najwyższa cena osiągnięta w postępowaniu będzie ceną sprzedaży z zastrzeżeniem § 29 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż
środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odtąpienia od przetargu,
b) cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości
odbywa się na wniosek i koszt nabywcy,
c) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, prowadzący postępowanie wybiera nabywcę
lub postanawia o kontynuowaniu postępowania w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając
jednocześnie termin licytacji,
d) wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca
Informacje:
a) organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego
unieważnienia,
b) sprzedaż nieruchomości wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie
art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Pańtwan(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz 1224)
c) wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Spółki od pon.-pt. w godzinach 8.00- 14.00
lub telefonicznie: tel. 34 365 98 60

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2017 11:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.10.2017 11:13

Rejestr zmian dokumentu