HUTMAR S.A. 
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 


OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY 
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW 
TRWAŁYCH 


Przedmiotem przetargu jest: 

-prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka 
nr 257/19, karta mapy 15, obręb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 021604_4 
Polkowice-Miasto o powierzchni 5083 m2 dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi 
KW nr LE1U/00077250/1 wraz z udziałem w wysokości 14,5% planowanej drogi wewnętrznej 
składającej się z działki: 

• 
z prawa wieczystego użytkowania gruntu utwardzonego nawierzchnią asfaltowo-betonową, tj. działki 
257/37, karta mapy 15, obręb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 021604_4 
Polkowice-Miasto, o powierzchni 4787 m2 dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi 
KW nr LE1U/00022816/7 
Łączna cena wywoławcza wynosi 689 000,00 zł. + VAT (23%) 
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się.26.10.2017 

o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniach Zarządu. 
Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż 
składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa 
w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (z podatkiem VAT) należy wpłacić na rachunek 
Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 prowadzony w ING Bank Śląski S.A. w terminie 
do dnia 25.10.2017. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym 
Spółki. Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, 
jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, 
których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie 
zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki jeśli oferent, którego oferta 
zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Spółka po zakończeniu przetargu zawiadamia osobę, 
która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę 
do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie 
uiści ceny nabycia, tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające 
z przybicia oraz wadium. Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, 
nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż 
w przeddzień podpisania aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia 
oraz złożone wadium. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia, iż zapoznał się 
ze stanem formalno-prawnym oraz technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 
Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną po uprzednim 
uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 
poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach 
od poniedziałku do piątku, w godzinach. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 
w pomieszczeniu Sekretariatu lub na stronie internetowej BIP Spółki pod adresem 
www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 34 365-98-60, 
tel. 501 480 931 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 
2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników 
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177 z 2007 roku). 

HUTMAR S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie i na każdym jego etapie 
bez podania przyczyn. 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przetargu i dokument 
ten akceptuje bez zastrzeżeń. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.10.2017 13:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.10.2017 13:50

Rejestr zmian dokumentu