MAJĄTEK HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA 
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.w  złotych

AKTYWA OGÓŁEM 3 992 200,40

1. Aktywa trwałe

558 246,15

w tym

                                       

a. wartości niematerialne i prawne

---------


b. rzeczowe aktywa trwałe

   558 246,15 
c. należności długoterminowe
---------
d. inwestycje długoterminowe
---------
e. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
--------

2. Aktywa obrotowe
     3 433 954,25
w tym

a. zapasy                                                                                               95 301,00

b. należności krótkoterminowe                                                                 74 653,60

c. inwestycje krótkoterminowe                                                             3 263 999,65

d. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                 0,00

 

PASYWA OGÓŁEM                                                                        3 992 200,40

1. Kapitał (fundusz) własny                                                      3 513 501,87

w tym

a. kapitał(fundusz) podstawowy                                                            3 450 000,00

b. należne wpłaty na kapitał podstawowy                                                  ----------

c. udziały (akcje) własne                                                                          ----------

d. kapitał(fundusz) zapasowy                                                                   882 473,89

e. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                                    --------

f. pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                               ----------

g. zyska (strata) z lat ubiegłych                                                                    1 104,63

h. zysk netto                                                                                       (-) 821 076,65

i. odpisy z zysku netto                                                                                       0 ,00

2.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                      479 698,53

w tym

a. rezerwy na zobowiązania                                                                                0,00  

b. zobowiązania długoterminowe                                                                ----------

c. zobowiązania krótkoterminowe                                                                45 085,10

d. rozliczenia międzyokresowe                                                                   434 613,43


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Bilans na dzień 31.12.2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
HUTMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.03.2005 21:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.08.2020 10:09

Rejestr zmian dokumentu

04.08.2020 10:09 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
08.07.2019 10:48 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
03.08.2016 10:55 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
17.03.2016 07:49 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
17.03.2016 07:42 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
24.07.2014 08:17 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
24.07.2014 08:08 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
24.07.2014 08:07 Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe za 2012 r.pdf
(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:07 Usunięto załącznik Sprawozdanie za 2011
(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:06 Usunięto załącznik Bilans na 31.12.2010r.
(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:06 Usunięto załącznik Opinia niezależnego biegłego
rewidenta dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:06 Usunięto załącznik sprawozdanie finansowe 2009r.
(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:06 Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe 2008r.
(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:06 Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe 2006r.
(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:06 Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe do dnia
31grudnia 2007r.

(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:06 Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe do dnia 31 maja
2007r.

(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:06 Usunięto załącznik Bilans za 2005 r.
(Cezary Osinski)
24.07.2014 08:03 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
04.09.2013 12:19 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
04.09.2013 08:47 Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe za 2012 r.pdf"
(Cezary Osinski)
04.09.2013 08:39 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
09.08.2012 11:13 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
09.08.2012 10:53 Dodano załącznik "Sprawozdanie za 2011"
(Cezary Osinski)
09.08.2012 10:50 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
25.07.2011 07:59 Dodano załącznik "Bilans na 31.12.2010r."
(Anna Szablewska)
25.07.2011 07:58 Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe za 2010r.
(Anna Szablewska)
25.07.2011 07:57 Dodano załącznik "Opinia niezależnego biegłego rewidenta
dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej"

(Anna Szablewska)
25.07.2011 07:55 Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe za 2010r."
(Anna Szablewska)
25.07.2011 07:50 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
25.07.2011 07:49 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
23.07.2010 08:23 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
23.07.2010 08:20 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
23.07.2010 06:12 Dodano załącznik "sprawozdanie finansowe 2009r."
(Anna Szablewska)
09.07.2009 15:24 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
09.07.2009 15:24 Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe 2008r."
(Anna Szablewska)
09.07.2009 14:44 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
09.07.2009 14:44 Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe 2006r."
(Anna Szablewska)
09.07.2009 13:43 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
07.05.2009 13:46 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
07.05.2009 13:45 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
07.05.2009 13:45 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Anna Szablewska)
07.05.2009 13:43 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
07.05.2009 13:38 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
07.05.2009 13:37 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
07.05.2009 13:15 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
07.05.2009 12:58 Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe do dnia 31grudnia
2007r."

(Anna Szablewska)
07.05.2009 10:59 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
07.05.2009 10:54 Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe do dnia 31 maja
2007r."

(Anna Szablewska)
07.05.2009 10:53 Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe do dnia 31 maja
2007r.

(Anna Szablewska)
07.05.2009 10:52 Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe do dnia 31 maja
2007r."

(Anna Szablewska)
25.03.2009 14:00 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
25.03.2009 14:00 Edycja dokumentu (Anna Szablewska)
15.03.2007 12:31 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
15.03.2007 12:29 Dodano załącznik "Bilans za 2005 r."
(Cezary Osinski)
15.03.2007 12:21 Usunięto załącznik "Bilans.pdf" (Cezary Osinski)
15.03.2007 12:21 Usunięto załącznik "Bilans.001" (Cezary Osinski)
15.03.2007 12:21 Usunięto załącznik "Bilans.002" (Cezary Osinski)
15.03.2007 12:20 Usunięto załącznik "Bilans.crc" (Cezary Osinski)
20.12.2005 14:18 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
20.12.2005 14:11Dodano załącznik "Bilans.pdf" (Cezary Osinski)
16.09.2005 12:12Dodano załącznik "Bilans.001" (Cezary Osinski)
16.09.2005 12:08Dodano załącznik "Bilans.002" (Cezary Osinski)
16.09.2005 12:04Dodano załącznik "Bilans.crc" (Cezary Osinski)
27.04.2005 11:42 Edycja dokumentu (Cezary Osinski)
12.03.2005 14:46 Edycja dokumentu (Admin Admin)
10.03.2005 21:17 Edycja dokumentu (Admin Admin)
07.03.2005 21:17 Utworzenie dokumentu. (Admin Admin)